FINLAND

Kuortane Testing Lab (Sports Institute) | Study of the affects of FIR65º Energy blanket (06/2010)

Weight:

“Waistline has narrowed 4cm during the test period”

Rheumatics:

”I feel, that the energy blanket has relieved joint pain and back pain has not bothered me at all”

Recovery of an athlete:

”After using the energy blanket it was easier to begin the next sports activity”
”While using the energy blanket the muscle strain ended”
”Stretching when the body is warm is an absolute ultimate experience!”

The Finnish Psoriasis association | Test project in Oulu area of the affects of FIR65º Energy Blanket (05/2011)

The trial of FIR65º Energy blanket was carried out during summer 2011. Here are some of the
comments by testing persons;

“Exfoliation in thighs and in legs decreased significantly. Skin on the soles is not thickening any more”
“Skin is beginning to feel actually soft!”
“Energy blanket feels better than traditional sauna”
”Back and hips were relaxed and they are not shooting any more”

University of Jyväskylä | Research of the affects of FIR65º Energy Blanket on top athletes recovery
This research has started during fall 2011 and it will be conducted during year 2012-2013.
More details from finnish website: www.urheilututkimukset.fi

*ABSTRACT *

Simula, Jussi (2012)
Infrapunapussin vaikutus urheilijan palautumiseen yösykeanalyysien perusteella.
Valmennus- ja testausopin kandidaatintutkielma. 2012.
30 sivua.

Johdanto. Palautuminen kovasta harjoittelusta ja erityisesti palautumisen tehostaminen on tärkeässä osassa huippu-urheilua. Infrapunasäteily on yksi uusimmista keinoista palautumisen tehostamisessa. Infrapunasäteilyn lämpövaikutukset ulottuvat syvemmälle lihaksiin verrattuna muihin lämpöterapiamuotoihin. (Beever 2009.) Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää infrapunapussin (FIR 65° Energy Blanket) käytön hyötyjä urheilijoiden palautumisen edistämisessä yösykeanalyysien perusteella.

Menetelmät. Koehenkilöinä (n=8) oli yleisurheilua, pesäpalloa ja telinevoimistelua harrastavia urheilijoita (ikä 21,1 ± 2,3 vuotta, pituus 178,1 ± 6,6 cm ja paino 76,8 ± 10 kg). Harjoittelu suunniteltiin mukana olevien urheilijoiden ja valmentajien kanssa yhdessä. Koehenkilö toisti saman valmennusohjelman sekä infrapunapussijaksolla että ilman sitä. Harjoittelun keskeinen sisältö oli voimaharjoittelua ja oman lajin lajiharjoittelua. Kuormitukseltaan viiden vuorokauden jakso (maanantai-perjantai) suunniteltiin kovaksi. Harjoituksista palautumiseen urheilijat käyttivät infrapunapussia iltaisin kello 20 – 21 40 minuutin ajan 50°C lämpötilassa. Infrapunapussi on lämpömakuupussi, jonka sisälle tuotetaan infrapunalämpöä. Pussin sisällä olevat kuidut säteilevät infrapunalämpöä ulkoisen virtalähteen syöttämän virran avulla. Pussia käytettiin neljänä iltana (ma – to) ja yösykkeitä mitattiin Polarin RS800- mittareilla ennen pussikäytön aloittamista (su – ma), keskellä testijaksoa (ma – ke) ja viimeisen pussikäytön jälkeisenä yönä (to – pe). Yösykkeistä analysoitiin neljän alkuyön tunnin ajalta parasympaattisen hermoston toimintaa hyvin kuvaavat muuttujat RMSSD (toisiaan seuraavien sykevälien neliöiden keskiarvon neliöjuuri) ja HF (korkeataajuuksinen sykevaihtelu 0,15–0,4 Hz). (Nienstedt ym. 1999; Malik ym. 1996; Martinmäki 2002.) Ryhmä toimi omana kontrollinaan suorittaen samanlaisen tutkimusviikon ilman infrapunapussin käyttöä ja infrapunapussin kanssa 2- 4 viikon välein.

Tulokset. Koehenkilöiden leposykkeet olivat keskimäärin yömittauksissa 43 ± 3 krt/min. Yösykkeissä ei tapahtunut viikkojen välillä tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Infrapunapussiviikon ja kontrolliviikon RMSSD -keskiarvot olivat: pre 84 ms ja 98 ms, mid 71 ms ja 90 ms ja post 82 ms ja 82 ms. Infrapunapussiviikon ja kontrolliviikon HF –keskiarvot: pre 5633 ms² ja 7097 ms², mid 3984 ms² ja 6407 ms² ja post 5291 ms² ja 5789 ms². Pre on yösykemittaus ennen pussikäytön aloittamista (su-ma), mid on keskellä testijaksoa (ma-ke) ja post on viimeisen pussikäytön jälkeisen yön yösykemittaus (to-pe). HF ja RMSSD korreloivat keskenään merkitsevästi jokaisessa mittausajankohdassa. Pussiviikon RMSSD:n ja HF:n korrelaatiot olivat seuraavat: pre (r=0,95, p<0,01), mid (r=0,98, p<0,01) ja post (r=0,94, p<0,01). Kontrolliviikon RMSSD:n ja HF:n korrelaatiot olivat vastaavasti: pre (r=0,73, p<0,05), mid (r=0,71, p<0,05) ja post (r=0,94, p<0,01).

Pohdinta. Vaikka tulokset eivät olleetkaan tilastollisesti merkitseviä, oli infrapunapussin käytöllä havaittavissa vaikutus yösykkeisiin. Tuloksista huomataan, että infrapunapussiviikon RMSSD – ja HF -arvot pysyvät pre – ja post -tilanteessa lähestulkoon samalla tasolla, kun taasen kontrolliviikon vastaavat arvot tippuvat post -tilanteeseen noin 20% alemmas kuin pre -tilanteessa. Infrapunapussiviikolla yösykearvot (HF ja RMSSD) laskevat pre -tilanteesta mid -tilanteeseen jyrkästi, mutta post -tilanteeseen arvot nousevat samaan kuin pre -tilanteessa viitaten palautumisen paranemiseen. Kuortane Testing Labin vuonna 2010 tekemässä tutkimuksessa havaittiin samanlainen trendi. Kuortane Testing Labin tutkijat tulivat siihen lopputulokseen että, pussin käytön aloittaminen loi stressireaktion, mutta jo muutaman päivän käytön jälkeen tilanne kääntyy päinvastaiseksi palautumisen tehostuessa. Vastaavat kontrolliviikon yösykearvot tippuvat joka tilanteessa alemmas viitaten heikompaan palautumiseen. Toki muutokset olivat huomattavan yksilöllisiä. Karkeasti jaoteltuna voidaankin todeta palautumisen olleen kolmella koehenkilöllä positiivista, kolmella neutraalia ja kahdella negatiivista.

Avainsanat: infrapunapussi, sykevälivaihtelu, palautuminen, lämpöterapia, infrapunasäteily.

ABSTRACT

Noponen, Perttu (2013)

Effects of far infrared warm on recovery in power athletes during a 5- day training period.
Master’s Thesis in Science of Sport Coaching and Fitness Testing
Department of Biology of Physical Activity. University of Jyväskylä
56 pages

Purpose. Scientific evidences of thermal therapy on performance recovery are limited and also controversial. It has been shown recently by Hausswirth et al. (2011) that far infrared (FIR) therapy accelerates recovery, while it is also documented that temperate water immersion does not improve performance recovery (Pournot et al. 2011). The purpose of the present study was to find more concrete information about the effects of the thermal therapy and especially the FIR warm on the recovery of the athletes.

Methods. The experimental group consisted of ten national level male athletes (22.3 ± 4.5 years) from the power events in track and field, gymnastics and Finnish baseball. The experimental group was its own control group. Starting order of the subjects in the groups was randomized. Training and nutrition were standardized during the 5-day training period. The experimental design consisted of performance tests (isometric strength tests, countermovement jump and Wingate 30 s test), questionnaires and the fasting blood samples (testosterone, cortisol, SHBG, hsCRP and creatinekinase [CK]). In contrast to the control period, during the experimental period the subjects used infrared bag ((FIR65º, U2i / Oy You Two Import Ltd., Oulu, Finland, 40 min in 50 ºC) every evening from Monday to Thursday. Statistical analyses included ANOVA and paired samples t-test. Level of significance was set at p<0.05.

Results. Average power in Wingate 30 s test increased significantly (p = 0.015) during the experimental condition, while during the control condition no significant changes were observed. There were no significant differences in the blood variables between the measurement periods. However, there was a significant increase in the blood SHBG level (p = 0.032) between the first and the third day and in the testosterone level (p = 0.023) between the third and the fifth day during the experimental condition. The level of CK was significantly higher in the second day than in the first day (p = 0.023) during the control condition and in the third day than in the first day during the control (p = 0.007) and the experimental conditions (p = 0.030). The relative change in the testosterone/cortisol ratio between the day one and the day five increased significantly more (p = 0.026) during the experimental condition than during the control condition. The sensations in the muscle soreness were milder during the experimental condition when compared to the control condition.

Discussion and conclusions. The present study indicates that FIR warm improves recovery of the anaerobic performance during the 5- day training period. The subjective sensations support the positive effects of the FIR warm on recovery. The changes in the testosterone/cortisol ratio, CK response, and serum testosterone and SHBG levels indicate probability to the improved anabolic state and accelerated recovery due to the FIR warm. However, because there were no significant changes in blood variables between the two conditions, additional studies are needed considering the effects of the FIR warm on them. According to this study FIR warm therapy enhances the recovery after a short 5- day training period when compared to the passive recovery modality.

Keywords: Far infrared warm, recovery, performance, blood variables, subjective sensations

ABSTRACT

Haaga Helia University of Applied Sciences | Vierumäki
Degree Programme in Sports and Leisure Management

Heidi Marttinen (2013)
Effect of infra-red bag on an athlete’s recovery

Number of pages and appendices 37+7

Different types of recovery methods are used to boost athletes’ recovery process. The infra-red bag is one of the newest recovery boosters. In this thesis the main goal was to follow how an infra-red bag effects an athlete’s recovery for training. The second goal was to get feedback and to estimate the infra-red bag as a product. The target athlete was a 22 year old endurance sports male athlete. He has been doing sports since he was a child. The athlete repeated the same training programme in two different test periods. The infra-red bag was used in the first test period. The periods were both five days long and the athlete’s condition was followed with physiologic and subjective variables. The recovery level was followed with orthostatic heart rate and by analysing heart rate and the running time during a two-kilometre route daily. The results from every training were marked in a training book. A form that contained in-formation of for example stress and relaxation evaluation by the test athlete was helped to get more information from recovery. In the results it can be seen that the infra-red bag had a positive effect on mental recovery, relaxation and it decreased stress levels. The athlete’s heart rates did not change between the two test periods. The infra-red bag does not replace any recovery supporting action like diet, rest, muscle maintenance but it can be used as part of the recovery process. The usage of the infra-red bag may give a small benefit.

Keywords: orthostatic heart rate, recovery, infra-red bag, endurance sport

Results from Kuortane Testing Lab (Sports Institute) | Study of the affects of FIR65º Energy blanket (06/2010)